Artikel 1 - Toepasselijkheid en afwijkingen

De algemene voorwaarden van BVBA Xtreme Internet Solutions , hierna weergegeven als XIS, zijn van toepassing op alle orderbonnen, orderbevestigingen, offertes en overeenkomsten. Deze voorwaarden prevaleren boven eventuele voorwaarden van de contractant, die toetreedt tot de algemene voorwaarden van XIS, zonder enig voorbehoud en verzaakt aan zijn eigen algemene voorwaarden, zelfs indien deze voorwaarden vermelden dat ze primeren boven alle andere. Van deze voorwaarden kan niet afgeweken worden behoudens voorafgaandelijke, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van XIS.Artikel 2 – Offerte, order, orderbevestiging en overeenkomst

De offertes van XIS zijn geheel vrijblijvend en niet bindend. Behoudens andersluidende overeenkomst bedraagt de geldigheidsduur van een offerte 1 maand. Zij worden bindend nadat zij door de contractant voor akkoord worden ondertekend. Het order zal XIS pas verbinden nadat zij dit schriftelijk bevestigd heeft. Door de schriftelijke bevestiging van het order door XIS komt de overeenkomst tussen de contractant en XIS tot stand. De inhoud van de orderbevestiging geldt als de inhoud van de overeenkomst.Artikel 3 – Termijnen

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de door XIS opgegeven leveringstermijnen steeds benaderend doch nooit bindend. Zelfs indien een bindende termijn zou bedongen zijn, kan het niet – respecteren van de termijn slechts aanleiding geven tot schadevergoeding indien deze op voorhand en schriftelijk overeengekomen werd. In elk geval zal het bedrag van deze schadevergoeding nooit 10 % van het globale bedrag van de buiten de termijn geleverde goederen en / diensten bedragen. In geen geval kan vertraging in de levering aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst. XIS heeft steeds het recht te leveren aan de contractant van zodra XIS de diensten en / of goederen geproduceerd heeft of van zodra de diensten aan XIS ter beschikking worden gesteld door een derde.Artikel 4 – Levering en risico

De levering van goederen wordt geacht te hebben plaats gevonden (i) indien de goederen door, of namens de contractant worden afgehaald; door de in ontvangstname van de zaken, (ii) bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder; door de overdracht van de goederen aan die vervoerder en (iii) bij verzending door een vervoermiddel van de verkoper; door de aflevering ten huize of aan het magazijn van de contractant. Indien de goederen niet verzonden kunnen worden ten gevolge van omstandigheden, waarvoor XIS niet aansprakelijk is, wordt deze geacht aan zijn verplichting tot levering te hebben voldaan. Hierna zal XIS het nodige doen om de goederen zo spoedig mogelijk te verzenden. Indien de contractant de goederen niet in ontvangst neemt, zullen de goederen, voor rekening en risico van de contractant, bij XIS of bij derden opgeslagen worden en is XIS gerechtigd om de hieruit voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen onverminderd het recht van XIS om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Indien de contractant de goederen niet in ontvangst neemt en XIS beslist om zich te beroepen op de ontbindende voorwaarde, zal de contractant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn die contractueel vastgelegd wordt op 15 % van het factuurbedrag van de ter beschikking gestelde goederen onverminderd het recht op een hogere schadevergoeding zo XIS hiervan het bewijs levert. Het risico van de goederen gaat over op de contractant vanaf het ogenblik van de levering.Artikel 5 – Eigendomsvoorbehoud

Alle intellectuele rechten van de door XIS ontworpen modellen, schetsen, grafische ontwerpen, foto’s, software programma’s, … blijven exclusief eigendom van XIS. De contractant krijgt pas het gebruiksrecht van het projectresultaat nadat de verschuldigde sommen betaald zijn. Eigendom van de geleverde goederen gaat eerst op de contractant over nadat deze aan XIS al het door hem uit oorzaak van de levering verschuldigde, met inbegrip van de eventuele kosten, aanhorigheden, intresten en conventionele vergoedingen, heeft voldaan. Het is de contractant niet toegelaten de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te vervreemden of te bezwaren. De contractant is verplicht de goederen op eerste verzoek van XIS aan deze te tonen en in geval van betalingsverzuim aan deze terug te geven. Voor de op de grond van dit artikel teruggenomen goederen wordt de contractant gecrediteerd.Artikel 6 – Hosting, domeinnamen, gegevensdragers

De overeenkomst voor hosting van een website en het beheer van een domeinnaam geldt voor 1 jaar en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd voor een periode van 1 jaar. Indien de contractant niet langer wenst gebruik te maken van deze diensten dient hij dit uiterlijk 1 maand voor de vervaldag via aangetekend schrijven te melden aan XIS. XIS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een eventuele discontinuïteit in de dienstverlening wegens technische dan wel andere redenen. XIS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele beschadiging, diefstal / verlies van modellen, kopieën, (zip)diskettes, cdroms of welke gegevensdrager dan ook. Evenmin kan zij aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, voortvloeiend uit het gebruik van door XIS geleverde diensten.Artikel 7 – Publiciteit eindresultaat

XIS behoudt zich het recht voor om de eindresultaten van haar projecten en / of de namen van de opdrachtgevers te gebruiken voor publicitaire doeleinden in de ruimste zin, tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken.Artikel 8 – Overmacht

Gevallen van overmacht, en meer in het algemeen alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door XIS verhinderen, herleiden of vertragen of nog, die een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door haar aangegane verbintenissen, ontheffen XIS van iedere aansprakelijkheid en stellen haar in de mogelijkheid om, naargelang van het geval, hetzij haar verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is. Worden bijvoorbeeld als dusdanig beschouwd: oorlog, burgeroorlog, mobilisatie, onlusten, staking, lock-out, zowel bij de leverancier als bij zijn toeleveranciers, machinebreuk, brand, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie, ziekte bij personeel, personeelsschaarste, tekortkomingen van de leveranciers van XIS en beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid. XIS zal de contractant onverwijld waarschuwen indien zich bij hem een geval van overmacht voordoet.Artikel 9 – Stellen van zekerheid en schorsing van uitvoering

De contractant verbindt er zich toe om XIS op eerste verzoek een bankwaarborg te verschaffen voor de uitgevoerde en nog uit te voeren diensten en / of leveringen en zulks ongeacht het feit of deze diensten en / of leveringen reeds gefactureerd zijn. XIS heeft het recht om al haar verplichtingen op te schorten zolang zij deze bankwaarborg niet ontvangen heeft.Artikel 10 – Garantie en klachten

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst bedraagt de termijn voor protest i.v.m. zichtbare gebreken 8 dagen. De voormelde termijn neemt een aanvang op de dag waarop de goederen en / of diensten geleverd werden. Indien binnen deze termijn van 8 dagen geen klacht werd ontvangen, heeft dit voor gevolg dat de contractant de geleverde goederen en / of diensten in zijn geheel aanvaard heeft. XIS wordt evenwel ontslagen van haar vrijwaringsverplichting en heeft aan haar leveringsplicht voldaan indien de goederen zich niet meer in de oorspronkelijke staat van levering bevinden, bewerkt of gedeeltelijk benut werden. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst bedraagt de termijn voor protest i.v.m. verborgen gebreken 30 dagen. De voormelde termijn neemt een aanvang op de dag van het ontdekken van het gebrek. XIS wordt evenwel ontslagen van haar vrijwaringsverplichting indien de goederen onoordeelkundig gebruikt werden of de gebruiksaanwijzing niet stipt gevolgd werd. Om ontvankelijk te zijn, dienen alle klachten binnen deze termijn bij aangetekend schrijven verstuurd te worden naar de maatschappelijke zetel van XIS. Retourzendingen, welke niet zijn voorafgegaan dan wel begeleid door een voormeld klachtschrijven zijn niet toegestaan. De kosten van ongegronde en/of niet vooraf gemelde retourzendingen zijn voor rekening van de contractant. Geringe in de handel toelaatbaar geachte, of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, finish, maat, afwerking e.d. kunnen evenwel nooit als een gebrek beschouwd worden. Indien de klacht gegrond bevonden wordt, heeft XIS de keuze om de goederen waarop de klacht betrekking heeft te vervangen of te herstellen dan wel een creditnota voor deze goederen op te stellen. XIS kan in geen geval aangesproken worden tot enige andere schadevergoeding uit welke oorzaak ook.Artikel 11 – Betaling

De prijzen vermeld in de orderbonnen, orderbevestigingen, offertes en overeenkomsten zijn steeds exclusief belastingen en taksen van welke aard ook (BTW, …) en exclusief kosten (transport ...). Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle facturen contant betaalbaar en dient de betaling van elk gefactureerd bedrag, taks inbegrepen, te gebeuren op de maatschappelijke zetel van XIS. Wanneer de levering in twee of meerdere gedeelten uitgevoerd wordt, zal elke gedeelte afzonderlijk gefactureerd worden. De betalingsverplichtingen van de contractant worden niet opgeschort door het indienen van een zelfs klaarblijkelijk gegronde klacht. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk vermeld bij de betaling, wordt de betalingen steeds geacht te zijn geschied ter voldoening van de oudste openstaande factuur.Artikel 12 – Wanbetaling

Bij niet tijdige betaling van de factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 10 % op jaarbasis verschuldigd zijn vanaf de factuurdatum tot op datum van de algehele betaling. Niet-betaling van een factuur op de vervaldag brengt tevens van rechtswege en zonder voorgaande ingebrekestelling een bijkomende schadevergoeding met zich mee die conventioneel vastgesteld wordt op 10 % van het verschuldigde bedrag van de factuur met een minimum van 125,00 euro, onverminderd het recht van XIS om haar gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, veroorzaakt door de niet of laattijdige betaling, te bewijzen en de betaling ervan te vorderen. Bij laattijdige betaling van een factuur worden alle openstaande facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar, ondanks door XIS eventuele toegestane betalingstermijnen. Indien mocht blijken dat de financiële toestand van de koper aan twijfels onderhevig is (bv. bij laattijdige betaling van één factuur, …), kan elke verdere uitvoering worden opgeschort, onmiddellijke betaling geëist en betalingszekerheid gevraagd worden van hetgeen nog uit te voeren is dan wel van hetgeen reeds uitgevoerd doch niet gefactureerd werd, zulks onverminderd de toepassing van artikel 7 van deze voorwaarden. De voorgaande bepalingen houden evenwel geen verzaking in van het recht van XIS om, ingeval van wanbetaling, de ontbinding van de overeenkomst met schadevergoeding te vorderen. De contractant verklaart er zich uitdrukkelijk akkoord mee dat hij een bedrag gelijk aan 35 % van het bedrag van de overeenkomst dient te betalen als schadevergoeding zo de ontbinding hem ten laste wordt gelegd en zulks onverminderd het recht van XIS om een hogere schadevergoeding te vorderen ingeval van bewijs van een hogere schade.Artikel 13 – Diverse bepaling

Indien enige verbintenis in deze overeenkomst onafdwingbaar zou zijn of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen van deze overeenkomst niet beïnvloeden en evenmin van dat deel van de betreffende bepaling die niet strijdig is met het dwingend recht. Elke partij verbindt zich ertoe onmiddellijk te goeder trouw een nieuwe bepaling te onderhandelen die de ongeldige of onafdwingbare bepaling vervangt en die, voor zover als wettelijk mogelijk, de bedoeling van partijen het dichtst benadert ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst.Artikel 14 – Diverse bepaling

Al onze orderbonnen, orderbevestigingen, offertes en overeenkomsten zijn enkel onderworpen aan het interne Belgisch recht met uitsluiting van de internationale verdragen. Alle betwistingen in verband met de totstandkoming, interpretatie of uitvoering van orderbonnen, orderbevestigingen, offertes en overeenkomsten worden enkel gebracht voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de provincie Limburg, België. Indien het geschil tot de bevoegdheid van de Vrederechter behoort is enkel de Vrederechter van het kanton Maaseik bevoegd.